Wczytuję dane...
Regulamin

Postanowienia ogólne:

1.Sklep www.trilan.pl jest udostępniany przez firmę Trilan Sp.j  z siedzibą w Łodzi, przy Pl. Zwycięstwa 2.

  (zarejestrowaną w SĄDZIE REJONOWYM DLA ŁODZI-SRÓDMIESCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod numerem KRS 0000163548)

2. Regulamin określa zasady korzystania z ze sklepu trilan.pl zakres odpowiedzialności operatora, oraz wszelkie inne informacje porządkowe.

3. Przed aktywacją usługi należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Aktywując usługę, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

4. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie.

Regulamin serwisu:

§ 1. Sklep niniejszy ma na celu dalsze usprawnienie dotychczasowej współpracy handlowej Stron poprzez umożliwienie Użytkownikowi przez Operatora dostępu - za pośrednictwem internetu - do informacji posiadanych przez Operatora i usług przez niego świadczonych w zakresie i na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

§ 2. W ramach informacji i usług określonych powyżej w § 1. mieszczą się:
   a) pozyskiwanie informacji dotyczących towarów oferowanych do sprzedaży przez operatora oraz dokonywanie zakupów towarów oferowanych przez Operatora, na podstawie zamówienia Użytkownika;
   b) pozyskiwanie informacji dotyczących towarów złożonych przez Użytkownika
   c) pozyskiwanie informacji dotyczących przewozu towarów nabytych przez Użytkownika od Operatora;
   d) pozyskiwanie informacji zawartych w komputerowym systemie Operatora, dotyczących dokonanych przez Użytkownika płatności z tytułu zawartych z Operatorem umów sprzedaży oraz historii rozrachunków Stron.

§ 3. Operator - w miarę możliwości i potrzeb - dążył będzie do rozszerzania zakresu informacji i usług udostępnianych w serwisie internetowym. W związku z tym, Operator Zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmiany zakresu udzielanych informacji i świadczonych usług. Zmiana taka nie wpływa na wynikające z niniejszego regulaminu obowiązki Stron i sposób ich wykonania.

§ 4.1. Operator oświadcza, iż skorzystanie z jakichkolwiek usług, czy informacji możliwe będzie tylko na podstawie przyznanego Użytkownikowi w wykonaniu niniejszej Umowy poufnego  hasła, loginu, wprowadzanego przez Użytkownika na stronie internetowej Operatora przy aktywacji usługi. Operator może uzależnić wykonanie usługi, bądź udzielenie informacji, a zwłaszcza realizację zamówienia - z uwzględnieniem zasad Regulaminu - od uzyskania przez handlowca Operatora, telefonicznego potwierdzenia danej czynności pod numerem telefonu podanym przez Użytkownika w zawartej umowie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika hasła i loginu niepowołanym osobom trzecim.

§ 4.2. Pierwsze zamówienie będzie realizowane za przedpłatą. Handlowiec Operatora - w razie otrzymania zamówienia na podstawie hasła , loginu- nie ma obowiązku badania czy osoba składająca  zamówienie jest do tego upoważniona.

§ 5. Wypowiedzenie umowy zawartej przed aktywacją dostępu do sklepu trilan.pl nie zwalnia stron z obowiązku zaspokojenia wszelkich zobowiązań powstałych i niezaspokojonych przez którąkolwiek ze stron do dnia wypowiedzenia niniejszej umowy.

§ 6. Operator ma prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez Użytkownika.

§ 7. Operator zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia dostępu do sklepu bez konieczności podania przyczyny.

§ 8. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. O każdej zmianie użytkownik zostanie poinformowany po zalogowaniu sie do sklepu.